Algemene voorwaarden

ONZE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van sportschool Generation Gym te Hoorn

Artikel

1. Definities

Als je sport bij Generation Gym of bij ons wilt sporten, dan maken we graag goede en duidelijke afspraken met elkaar. Door je inschrijving bij Generation Gym verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Generation Gym te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.generationgym.nl en op te vragen bij de balie van Generation Gym.

Generation Gym: hiermee bedoelen we sportschool die is gevestigd te (1689 NT) Zwaag aan de Akkerwinde 43 en ingeschreven staat in het handelsregister onder van de heer A. Saidi, handelend onder de naam Generation Gym, gevestigd te Zwaag, kantoorhoudende te (1689 NT) Zwaag aan de Akkerwinde 43 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 37158566;

Keycard: de elektronische toegangskaart welke vertrekt wordt door Generation Gym aan ieder lid bij of na aangaan van een Lidmaatschapsovereenkomst;

Lid: eenieder die een overeenkomst sluit met Generation Gym, teneinde van de faciliteiten van Generation Gym gebruik te kunnen maken;

Lidmaatschapsovereenkomst of overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Generation Gym en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst.

Lidmaatschapsvoorwaarden: de algemene voorwaarden zoals opgenomen in dit document;

Voordeelabonnement: de periode waarin het Lid tegen een voordelig tarief sportfaciliteiten ontvangt;

Regulier abonnement: het abonnement waarbij het Lid de gebruikelijke lidmaatschapsprijs betaalt om gebruik te maken van de sportfaciliteiten;

Artikel

2. Lid worden en toegang

– Een Lidmaatschapsovereenkomst wordt aangegaan op het moment dat:

1. Het Lid alle verzochte informatie op het inschrijfformulier heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend; of

2. Het Lid alle verzochte informatie in het online inschrijfformulier (toegankelijk via generationgym.nl) heeft ingevuld en voor akkoord heeft bevestigd.

– Een Lidmaatschapsovereenkomst gaat in op het moment van aangaan daarvan in overeenstemming met artikel 2.1., tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

– Een Lidmaatschapsovereenkomst die is gesloten op de in artikel 2.1. (b) bedoelde wijze kan gedurende veertien (14) dagen na aangaan daarvan worden herroepen door een Lid. Indien de veertiende dag in het weekend of op een nationaal erkende feestdag valt, loopt de termijn van veertien dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag.

– Als je lid wordt van Generation Gym ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan Generation Gym besluiten om de overeenkomst te ontbinden.

– Om Generation Gym binnen te komen heb je jouw eigen Keycard nodig.

Artikel

3. Generation Gym Keycard

3. De Generation Gym Keycard is eigendom van Generation Gym en mag je gebruiken tijdens de overeenkomst.

4. Je kunt je lidmaatschap niet overdragen aan iemand anders.

5. Je bent als Lid verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik of misbruik van de Generation Gym Keycard en het lidmaatschap.

6. Wanneer je jouw Generation Gym Keycard kwijtraakt of wanneer deze gestolen wordt, dan kan je een nieuwe aanschaffen bij de balie van Generation Gym. Hierdoor wordt een gestolen Keycard automatisch geblokkeerd. De vervangingsbijdrage voor een nieuwe Keycard bedraagt € 5,-. Deze vergoeding dient te worden voldaan op het rekeningnummer van Generation Gym waarna de pas geactiveerd wordt. In de tussentijd blijft je betalingsverplichting van kracht.

Artikel

4. Lidmaatschap en termijn

4. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of op ons inschrijfformulier.

5. Bij de inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor ofwel drie, zes of twaalf maanden met een automatische verlening voor onbepaalde tijd. Bij een Voordeelabonnement geldt dat bij aflopen van de kortingsperiode, dit abonnement automatisch wordt omgezet in een regulier abonnement voor onbepaalde tijd.

6. Het is ook mogelijk om de sportfaciliteiten los te bezoeken. Je kunt dan een rittenkaart afnemen van tien lessen of een losse les. Het is ook mogelijk om personal training af te nemen.

7. De actuele prijsoverzichten zijn terug te vinden op generationgym.nl

Artikel

5. Tarieven en betaling

5. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website.

6. Als je lid wordt bij Generation Gym dan brengen wij inschrijfgeld in rekening. Dit inschrijfgeld kan per lidmaatschapsvorm verschillen. Bij beëindigen van het lidmaatschap, ben je als je opnieuw lid wilt worden opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

7. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

8. Wanneer de overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, dan is deze op ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen en het te veel betaalde lidmaatschapsgeld zal voor zover van toepassing worden terugbetaald bij het einde van de overeenkomst.

9. Als de betaling om wat voor reden dan ook niet kan worden geïncasseerd, dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank. Als je ook dan niet aan de betalingsverplichting voldoet, dan zal Generation Gym de Keycard blokkeren totdat je aan de betalingsverplichting hebt voldaan.

10. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. We kunnen incassokosten in rekening brengen en de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.

Artikel

6. Beëindigen lidmaatschap

6. Wanneer je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Wanneer je dat niet doet, dan wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

7. Je kunt jouw overeenkomst op verschillende manieren opzeggen. Dit kan je doen bij de balie van Generation Gym, per email en per brief. Bij opzegging per email en brief moet je de volgende gegevens vermelden: je naam, adres en geboortedatum.

8. Wij streven ernaar om de gym een omgeving te maken waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of wanneer je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Generation Gym de toegang tot de gym ontzeggen en de overeenkomst (per direct) ontbinden.

9. Generation Gym stimuleert het samen sporten. Het coachen van andere sporters op de clubs wordt echter uitsluitend overgelaten aan de personal trainers waarmee Generation Gym exclusief samenwerkt. Als je toch personal training diensten aanbiedt zonder toestemming van Generation Gym, dan kan dat voor ons reden zijn om de overeenkomst met jou te beëindigen.

10. Wanneer je een ander persoon, lid of geen lid, illegaal toegang verleent op enige wijze, dan kan Generation Gym hiervoor als boete de waarde van een dagpas in rekening brengen en de toegang tot de gym blokkeren totdat deze boete is voldaan. Bij meerdere overtredingen kan Generation Gym de overeenkomst ontbinden.

Artikel

7. Risico en aansprakelijkheid

7. Wanneer je gebruik maakt van onze faciliteiten dan is dit op eigen risico. Wij bieden geen actieve begeleiding door personen op de gym. Je kunt wel een personal trainingen inschakelen. Je blijft echter zelf verantwoordelijk voor de manier waarop je sport. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of een specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.

8. Generation Gym en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze gym.

9. We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar de gym. Generation Gym stelt altijd lockers ter beschikking, maar het gebruik daarvan is voor eigen risico. Generation Gym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.

Artikel

8. Privacy

8. Om op een goede manier uitoefening te geven aan de overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Wij zullen deze gegevens op verwerken een behoorlijk en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving.

9. In de privacyverklaring van Generation Gym wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat dan doen en hoe met deze gegevens vervolgens door ons wordt omgegaan.

10. Voor de veiligheid van de leden maken wij gebruik van video en audiotoezichtapparatuur. Dit is beperkt tot de sportzalen en is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes.

Artikel

9. Contactgegevens

De contactgegevens van onze helpdesk zijn:

Email: info@generationgym.nl

Tel: 06 39 86 98 64

Postadres: Akkerwinde 43, 1689 NT Zwaag

Artikel

10. Algemeen

10. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Generation Gym aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Generation Gym zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland.